Print deze pagina

Bedrijfsfilosofie

Het is ons bedrijfsbeleid om op consistente wijze een optimale kwaliteit van geleverde diensten, activiteiten en goederen te realiseren in combinatie met zo veilig mogelijke werkomstandigheden en een minimale milieubelasting. Gelijktijdig willen wij het welzijn bevorderen van zowel onze eigen werknemers als van derden die met ons samenwerken c.q. die bij onze bedrijfsactiviteiten betrokken zijn.Wij willen dit bereiken door het nastreven van een verantwoord gedrag van allen, gebaseerd op een goede voorlichting en onderricht alsmede op de richtlijnen die voortvloeien uit de ISO-9001:2015, ISO14001:2015 en VCA-P 2017/6.0 normen die door ons worden gehanteerd. Het opleidingsprogramma is gebaseerd op de praktische opleidingsbehoefte en door derden gestelde eisen. Ons beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en milieu zal tenminste aan de wettelijke en andere door ons onderschreven eisen moeten voldoen.

De doelstellingen van ons beleid zijn:

  • Het continu verbeteren van de kwaliteit en veiligheid en het continu verminderen van de milieubelasting, zowel van geleverde producten als van diensten en activiteiten, teneinde te kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers en de voor ons van toepassing zijnde voorschriften. Hierbij stelselmatig rekening houdend met een optimale verhouding van prijs en kwaliteit.
  • Het op een klantvriendelijke wijze omgaan met relaties en zorgen voor een duidelijke en klantgerichte advisering, waarbij offertes worden ondersteund door correcte technische documentatie en gemaakte afspraken correct en snel worden afgewikkeld. Het bevorderen, dat iedere werknemer bij de uitvoering van zijn taak streeft naar een maximale kwaliteit van het geproduceerde en er gelijktijdig voor zorgt, dat persoonlijk letsel en materiële schade en/of onnodige verstoring van het milieu voorkomen wordt.
  • Het verzorgen van voor ieder toegankelijke voorlichting en onderricht, met als doel het verbeteren van (werk-) inzicht. Daarbij moet worden be­reikt, dat het nastre­ven van een optimale kwaliteit evenals “veilig werken” en verantwoord milieugedrag als ge­woon beschouwd gaat worden.
  • Het beschikbaar stellen van goed functionerende, veilige gereedschappen, machines en benodigde beschermingsmidde­len en erop toezien dat deze op de juiste wijze gebruikt worden.
  • Schriftelijk vastleggen, onderzoeken en afwikkelen van afwijkingen die betrekking hebben op kwaliteit, klachten van opdrachtge­vers, ongevallen met of zonder letsel en ongevallen met materiële schade of aantasting van het milieu.
  • Bevordering van een schone, gezonde en opgeruimde werkomgeving, hetgeen veilige en gezonde werkomstandighe­den positief zal beïnvloeden, evenals de kwaliteit van het werk.
  • Het zo nodig laten begeleiden van zieke medewerkers door een hiertoe gecertificeerde Arbo dienst waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan “Preventie en Reïntegratie”
  • Het realiseren van het beleid en de daaruit afgeleide doel- en taakstellingen door middel van het Jaarplan.

Het is ons continue streven, zowel uit menselijke als zakelijke overwegin­gen, om alle maatregelen te nemen en middelen te verstrekken, die leiden tot een verbetering van de kwaliteit, het veilig, gezond en prettig werken alsmede de bescherming van het milieu. Dit beleid is aan al onze medewerkers bekend.